-,

                          ,

              ̨

                    

                    (

                )                                                            

           

 

.

7593. 1903 , : , (). : . / . : . : , (). : , (). 1942 39, : , (). http://namesfs.yadvashem.org/YADVASHEM/22032042_220_5363/128.JPG

 

1917 , : . : . . : , . 1941 24. http://207.232.26.141/YADVASHEM/200007041501_274_7576/20.jpg

 

1918 , : . : . : , . 1945. http://207.232.26.141/YADVASHEM/new_app/CGK/5725931_08032046/2202.jpg

 

, : . / . : , . : , . 1944 30, : , .

 

1913 , : . : , : . . : . : , . : , . 1944, : , . http://207.232.26.141/YADVASHEM/14031757_239_4009/177.jpg

 

1915 , : . : . : , (). : , . 1941. http://207.232.26.141/YADVASHEM/200205291154_275_7784/201.jpg

 

1918 , : . : , : . : , . : , . , : (). http://207.232.26.141/YADVASHEM/14031958_265_4008/83.jpg