ѕќƒ¬»√ »’ —Ћј¬≈Ќ
   ѕјћя“№ ќ Ќ»’ ¬≈„Ќј
          

ЁиЁй
Ёиглин Ћев —амойлович 1916 - 1945
Ёипов —емен јлександрович 1910 - 1945
Ёйберг √ерш ‘роймович 1909 - 1944
Ёйберг —емен ‘едорович 1907 - 1942
Ёйберг ёрий яковлевич 1924 - 1943
Ёйберман јрон ’аскелевич 1910 - 1944
Ёйберман ¬ольф «ельманович 1918 - 1944
Ёйберман ƒавид «ельманович 1915 - 1942
Ёйберман Ёммануил ћоисеевич 1910 - 1942
Ёйвин ¬ладимир ƒавыдович 1918 - 1944
Ёйвин ≈фим 1923 - 1943
Ёйвин ≈фим ћаркович 1921 - 1943
Ёйгель Ѕенцион »осифович 1908 - 1942
Ёйгельман Ћев яковлевич 1914 - 1942
Ёйгенсон јбрам ƒанилович 1906 - 1943
Ёйгенсон ћихаил јлександрович 1889 - 1942
Ёйгер √ригорий —амойлович 1921 - 1944
Ёйгер ћарк яковлевич 1908 - 1944
Ёйгес јлександр —амуилович 1923 - 1943
Ёйгес —ергей  онстантинович ? - 1944
Ёйгес ’анон Ѕорисович 1894 - 1944
Ёйгис ƒавид Ћейбович 1908 - 1942
Ёйгис яков Ћейбович 1906 - 1943
Ёйгорн јлександр  онстантинович ? - 1943
Ёйгорн ћил€ Ўмулевич 1907 - 1941
Ёйграш јрон »осифович 1910 - 1941
Ёйделанд ¬ладимир  онстантинович ? - 1942
Ёйдель Ѕорис »ванович 1924 - 1943
Ёйдель Ѕорис —амойлович 1922 - 1944
Ёйдель ¬ладимир яковлевич 1918 - ?
Ёйдель √ригорий »саакович ? - 1943
Ёйдель √ригорий ћихайлович 1915 - 1943
Ёйдель √ригорий —амойлович ? - 1944
Ёйдель √ригорий —оломонович 1925 - 1944
Ёйдель »осиф ћенделевич 1902 - 1944
Ёйдель ћотель Ќафтулович 1921 - ?
Ёйдель Ёфраим яковлевич 1907 - 1942
Ёйдель Ўлема янкелевич 1902 - 1942
Ёйдель Ўулым ћенделевич 1901 - 1944
Ёйдель яков Ћейбович 1911 - 1941
Ёйдельберг јбрам Ўлемович 1906 - 1944
Ёйдельберг Ѕорис јлександрович 1924 - 1941
Ёйдельберг »осиф —амойлович ? - 1941-1942
Ёйдельберг Ћазарь ‘аликович 1911 - 1943
Ёйдельберг Ќахман ‘аликович 1916 - ?
Ёйдельберг —емен —. 1911 - 1942
Ёйдельберг я. ’. 1906 - 1945
Ёйдельвайн ќскар —амойлович 1908 - 1943
Ёйдельгриц ћоисей јбрамович 1915 - 1941
Ёйдельзон Ѕорис яковлевич 1908 - 1944
Ёйдельзон ¬иктор »зрайлович 1902 - 1941
Ёйдельзон √ригорий Ќаумович 1915 - 1943
Ёйдельзон ћоисей јронович 1910 - 1944
Ёйдельзон ’аим ћоисеевич 1908 - 1945
Ёйдельман јбрам јрутаевич 1898 - 1943
Ёйдельман јбрам »осифович 1910 - 1944
Ёйдельман јбрам ћаркович 1908 - 1943
Ёйдельман јбрам ћихайлович 1920 - 1941
Ёйдельман јбрам Ёлевич 1910 - 1942
Ёйдельман јбрам ёдкович ? - 1943
Ёйдельман јбрам ёдкович 1904 - 1943
Ёйдельман јвраам «анвелевич 1911 - 1941
Ёйдельман јвраам ёдкович 1904 - 1943
Ёйдельман јврам ћотелевич 1913 - 1941
Ёйдельман јврум-Ћейб »цкович 1907 - 1942
Ёйдельман јйзик «ельманович 1917 - 1944
Ёйдельман јлександр ƒавыдович 1913 - 1945
Ёйдельман јнатолий  ивович 1906 - 1945
Ёйдельман јншель ’айкелевич 1921 - 1943
Ёйдельман јрон »льич ? - 1941
Ёйдельман јрон —ергеевич 1922 - 1941
Ёйдельман јфраим ёдкович 1904 - 1943
Ёйдельман Ѕенцион »серович 1906 - 1941
Ёйдельман Ѕорис »саакович 1913 - 1944
Ёйдельман Ѕорис Ћазаревич ? - 1941
Ёйдельман Ѕорис Ћеонидович 1922 - 1945
Ёйдельман Ѕорис ћаркович 1923 - 1945
Ёйдельман Ѕорис Ўапсович 1925 - 1944
Ёйдельман Ѕорис яковлевич 1924 - 1943
Ёйдельман ¬ладимир √ригорьевич 1907 - 1941
Ёйдельман √енрих ћаркович 1908 - 1943
Ёйдельман √ерш »цкович 1915 - 1942
Ёйдельман √ирш янкелевич 1903 - 1943
Ёйдельман √ригорий јбрамович 1925 - 1946
Ёйдельман √ригорий »ванович 1919 - 1941
Ёйдельман √ригорий ћихайлович 1909 - 1942.
Ёйдельман √ригорий Ќаумович ? -?
Ёйдельман √ригорий –увимович 1914 - 1944
Ёйдельман ƒ. Ѕ. 1904 - 1942
Ёйдельман ƒавид √ригорьевич 1906 - 1945
Ёйдельман ƒавид ≈фимович 1911 - 1944
Ёйдельман ƒавид Ћейбович 1911 - 1944
Ёйдельман ƒавид Ћейбович 1920 -?
Ёйдельман ƒавид ёдкович 1920 - 1944
Ёйдельман ƒавид ёдкович 1921 - 1941
Ёйдельман ƒавыд ёдкович ? - 1941
Ёйдельман ƒавид яковлевич 1909 - ?
Ёйдельман ƒавид яковлевич 1909 - 1944
Ёйдельман ≈вгени€ —оломоновна 1878 - 1942
Ёйдельман ≈фим √ригорьевич 1903 -1944
Ёйдельман «елик ћинаевич 1923 - 1941
Ёйдельман «иновий »зраилевич 1912 - 1942
Ёйдельман «уев ‘райтович 1902 - 1944
Ёйдельман «ус€ ≈всеевич 1914 - 1941
Ёйдельман »егуда »саакович ? - 1941
Ёйдельман »зраил јвсеевич 1914 - 1941
Ёйдельман »зраиль √ригорьевич 1923 - 1942
Ёйдельман »зраиль »льич 1892 - 1941
Ёйдельман »з€ ёдкович 1915 - 1944
Ёйдельман »ль€ яковлевич 1915 - 1944
Ёйдельман »он Ћьвович 1904 - 1942
Ёйдельман »осиф »саакович 1924 - 1943
Ёйдельман »саак ћоисеевич 1906 - 1943
Ёйдельман »саак Ќахимович 1922 - 1943
Ёйдельман »саак —оломонович 1910 - 1942
Ёйдельман »саак яковлевич 1900 - 1942
Ёйдельман »саак яковлевич 1918 - 1942
Ёйдельман »саак яковлевич 1918 - 1943
Ёйдельман »саил »удович 1896 - 1943
Ёйдельман »тик јбрамович 1921 - 1942
Ёйдельман »уда ћоисеевич 1904 - 1944
Ёйдельман »уда ћошкович 1908 - 1942
Ёйдельман »цек –увимович 1922 - 1942
Ёйдельман »цхак »лекович 1923 - ?
Ёйдельман »цхак яковлевич 1912 - 1945
Ёйдельман  им яковлевич 1924 - 1944
Ёйдельман  сендер Ѕорисович 1912 - 1943
Ёйдельман Ћ. ? - ?
Ёйдельман Ћев ƒавидович ? - 1945
Ёйдельман Ћев —оломонович 1908 - 1944
Ёйдельман Ћев ’аймович 1920 - 1944
Ёйдельман Ћейб Ѕенционович 1908 - 1944
Ёйдельман Ћейб янкелевич ? - 1941
Ёйдельман Ћеонид ƒавидович ? - ?
Ёйдельман ћарк »саакович 1895 - 1943
Ёйдельман ћарко 1909 - 1942
Ёйдельман ћеер јбрамович ? - 1944
Ёйдельман ћендель —ролевич 1904 - 1944
Ёйдельман ћендель яковлевич 1901 - 1942
Ёйдельман ћирон »саакович 1901 - 1942
Ёйдельман ћихаил јбрамович 1906 - 1941
Ёйдельман ћихаил ≈фремович ? - 1942
Ёйдельман ћихаил »саакович 1911 - ?
Ёйдельман ћихаил  леймович 1906 - 1943
Ёйдельман ћихаил ћаркович 1914 - 1941
Ёйдельман ћихаил ќвсеевич 1898 - 1843
Ёйдельман ћихаил ѕетрович 1918 - 1943
Ёйдельман ћихаил –увимович 1922 - 1942
Ёйдельман ћихаил Ўамайлович 1923 - 1944
Ёйдельман ћоисей ≈всеевич ? - 1942
Ёйдельман ћоисей »осифович 1908 - 1944
Ёйдельман ћоисей ѕетрович 1913 - 1944
Ёйдельман ћоисей яковлевич ? - 1942
Ёйдельман ћоисей яковлевич 1908 - 1942
Ёйдельман ћонес ƒавыдович 1920 - 1941
Ёйдельман ћордко »серович 1910 - 1944
Ёйдельман ћордус јбелевич ? - 1941
Ёйдельман ћордух јбелевич 1914 - 1944
Ёйдельман ћотл »саакович ? - 1941
Ёйдельман Ќюн€ ‘айвович 1914 - 1944
Ёйдельман ѕавел »ванович 1914 - 1945
Ёйдельман ѕинха —имхович 1910 - 1942
Ёйдельман ѕинхус ћоисеевич 1896 - 1941
Ёйдельман –оман »сакович 1912 - 1942
Ёйдельман –оман ћоисеевич 1924 - 1941
Ёйдельман –увин јронович 1915 - 1941
Ёйдельман –увим ƒавидович 1916 - 1942
Ёйдельман –увим ≈фремович 1924 - 1942
Ёйдельман —амуил ≈фимович 1911 - 1944
Ёйдельман —амуил ћенделеевич 1914 - 1943
Ёйдельман —андр Ѕорисович 1909 - 1943
Ёйдельман —емен Ѕорисович 1915 - 1942
Ёйдельман —емен Ѕорисович 1925 - 1945
Ёйдельман —емен Ћазаревич 1900 - 1943
Ёйдельман —оломон ≈фимович 1911 - 1943
Ёйдельман —оломон —амуилович 1908 - 1941
Ёйдельман ‘айвыш янкелевич 1910 - 1944
Ёйдельман ‘еод. ƒавыдович ? - 1942
Ёйдельман ‘роим –увимович 1903 - 1941
Ёйдельман ’аим-»хель ћеер-“одросович 1921 - 1941
Ёйдельман ’оне ёдинович 1904 - 1943
Ёйдельман ÷емах ’ацкелевич 1920 - 1943
Ёйдельман Ўай ¬ульфович 1921 - ?
Ёйдельман Ўа€ ≈вкелевич 1922 - 1945
Ёйдельман Ўа€ Ёльевич 1898 - 1942
Ёйдельман Ўимон јронович 1903 - 1942
Ёйдельман Ўимон Ћейбович 1920 - 1943
Ёйдельман Ўлема Ѕорисович 1915 - 1944
Ёйдельман Ўлема Ћьвович 1909 - 1944
Ёйдельман Ўлема —рульевич ? - 1942
Ёйдельман Ўулий Ќисимович 1910 - 1944
Ёйдельман Ўулим ћихайлович 1922 - 1944
Ёйдельман Ўупит »онович 1922 - 1944
Ёйдельман Ёйдель »сакович 1905 - 1941
Ёйдельман Ёммануил »зраилевич ? - 1942
Ёйдельман ёдко ‘роймович 1911 - 1944
Ёйдельман ёлес ћойшевич 1908 - 1943
Ёйдельман я. ћ. ? - 1944
Ёйдельман яков √аврилович 1919 - 1944
Ёйдельман яков ѕинхасович 1905 - 1941
Ёйдельман яков —оломонович 1920 - 1943
Ёйдельман янкель јронович 1912 - 1944
Ёйдельман янкель »цикович 1911 -1944
Ёйдельман янкель-»осиф ћоисеевич 1906 - 1941
Ёйдельнант јрон ћоисеевич 1895 - 1944
Ёйдельнант ћихаил јронович 1916 - 1943
Ёйдельнант ћихаил »осифович 1911 - 1942
Ёйдельнант —емен јбрамович ? - 1942
Ёйдельнант яков јронович 1909 - 1943
Ёйдельнант яков јронович 1894 - 1941
Ёйдельсон Ѕорис яковлевич 1920 - 1941
Ёйдельсон √еоргий ћоисеевич 1908 - 1942
Ёйдельсон «. —. ? - ?
Ёйдельсон «елик —оломонович ? - 1943
Ёйдельсон —ергей —ергеевич ? - 1943
Ёйдельсон Ёмануил —оломонович 1921 - 1942
Ёйдельштейн јбрам ћойсеевич 1904 - 1944
Ёйдельштейн јбрам —рулевич 1908 - 1941
Ёйдельштейн јвраам ћойсеевич ? - 1944
Ёйдельштейн јвраам-—оломон ƒавидович 1907 - 1944
Ёйдельштейн јркадий Ѕенционович 1922 - 1945
Ёйдельштейн јрон Ѕорисович 1925 - 1945
Ёйдельштейн јрон ≈вельевич ? - 1944
Ёйдельштейн јрон «алманович 1922 - 1944
Ёйдельштейн Ѕен€ јйзикович 1913 - 1945
Ёйдельштейн Ѕорис »саакович 1912 - 1943
Ёйдельштейн ƒавид ? - 1942
Ёйдельштейн «альман ћилехович 1911 - 1944
Ёйдельштейн «€ма јронович 1906 - 1941
Ёйдельштейн »ль€ Ћьвович 1909 - 1944
Ёйдельштейн ћарк ƒавыдович 1921 - 1942
Ёйдельштейн ћеер ћотылевич 1908 - 1944
Ёйдельштейн ћихаил ƒавидович 1903 - 1944
Ёйдельштейн ћихаил ‘едорович 1917 - 1944
Ёйдельштейн ћоисей ƒавидович 1926 - 1944
Ёйдельштейн ћоисей ћатвеевич 1899 - 1942
Ёйдельштейн ћоисей ’ацкелевич 1900 - 1942
Ёйдельштейн ћоше јронович 1913 - 1941
Ёйдельштейн Ќахум јронович 1910 - 1941
Ёйдельштейн —амуил ћакс. 1915 - ?
Ёйдельштейн ‘има Ћейбович ? - 1944
Ёйдельштейн ’аим Ћейбович 1907 - 1943
Ёйдельштейн Ўа€ јронович ? - 1944
Ёйдельштейн Ўепсель Ѕорухович 1907 - 1944
Ёйдельштейн Ўлейма янкелевич 1902 - 1941
Ёйдельштейн Ўмисель Ѕорохович 1914 - 1944
Ёйдельштейн Ўмуэль ≈фимович 1914 - 1944
Ёйдельштейн Ўмуль ’аимович ? - 1943
Ёйдельштейн ёрий Ћейбович 1909 - 1944
Ёйдельштейн яков »зраилевич 1918 - 1941
Ёйдельштейн янкель ћордухович 1905 - 1944
Ёйдельштейн янкель ћотелевич 1905 - 1944
Ёйдеман ћихаил »саакович 1910 - 1943
Ёйденберг ¬ладимир —еменович ? - 1942
Ёйдензон јрон Ѕорисович ? - 1942
Ёйдензон Ѕорис √ригорьевич 1906 - 1941
Ёйдензон √ригорий Ќаумович 1915 - 1943
Ёйдензон »саак Ћьвович 1925 - 1945
Ёйдензон Ќиколай Ћьвович 1900 - 1941
Ёйдензон –афаул јбрамович 1925 - 1945
Ёйдензон —оломон ћоисеевич 1905 - 1943
Ёйдензон яков ÷езаревич 1903 - ?
>Ёйденсон »зраиль —оломонович ? - 1942
Ёйденштейн ћихаил ћоисеевич 1918 - 1944
Ёйдерман јлександр ƒавидович 1913 - 1945
Ёйдерман ћоисей ƒавыдович 1918 - 1941
Ёйдерман Ќаум јбрамович 1907 - 1943
Ёйдин ƒавид ? - 1944
Ёйдин ƒавид »саакович 1913 - 1944
Ёйдин »осиф ‘илиппович 1915 - 1944
Ёйдин Ћев √ригорьевич 1921 - ?
Ёйдин —оломон ƒавидович 1917 - 1941
Ёйдинзон »зраиль —оломонович 1914 - 1942
Ёйдинов јлександр Ћьвович 1905 - 1942
Ёйдинов Ѕорис —еменович 1902 - 1941
Ёйдинов ¬ульф Ћейзерович ? - 1942
Ёйдинов ¬ульф Ћейзерович 1903 - 1942
Ёйдинов √ригорий Ћазаревич 1902 - 1942
Ёйдинов «иновий ћихайлович ? - 1945
Ёйдинов »зраил »осифович 1921 - 1945
Ёйдинов »ль€ »саевич 1923 - 1943
Ёйдинов »саак ёльевич 1897 - 1941
Ёйдинов »цхак ёдович ? - 1942
Ёйдинов яков Ћьвович 1916 - 1942
Ёйдлер јлександр Ћеонтьевич 1910 - 1944
Ёйдлер »дель «ельманович 1907 - 1944
Ёйдлер »зраиль ћоисеевич ? - 1943
Ёйдлер »зраиль ћоисеевич 1913 - 1942
Ёйдлер ёда «алманович 1908 - ?
Ёйдлин јбрам ƒанилович 1902 - 1942
Ёйдлин јлександр Ћитманович 1912 - 1943
Ёйдлин јнатолий √ригорьевич 1904 - 1942
Ёйдлин ƒавыд √ильевич 1893 - 1944
Ёйдлин ƒев. √ершевич 1910 - 1944
Ёйдлин ≈вель ≈внович 1909 - 1941
Ёйдлин «елик Ћитманович 1919 - ?
Ёйдлин «олдан ћардохович ? - 1944
Ёйдлин »зраиль ≈фимович 1917 - 1941
Ёйдлин »саак ќсипович 1910 - 1943
Ёйдлин Ћазарь ѕавлович 1907 - 1941
Ёйдлин Ћев Ћьвович 1919 - ?
Ёйдлин ћарк јбрамович 1914 - ?
Ёйдлин ћендель Ѕорисович 1904 - 1943
Ёйдлин ћихаил Ѕорисович 1918 - 1944
Ёйдлин ћихаил –увимович 1909 - 1944
Ёйдлин ћоисей —оломонович 1903 - 1941
Ёйдлин ћоисей яковлевич ? - 1942
Ёйдлин —амуил 1908 - ?
Ёйдлин —амуил »зраилевич 1923 - 1944
Ёйдлин —амули 1908 - 1942
Ёйдлин —емен Ѕорисович 1925 - 1944
Ёйдлин —емен »льич 1905 - 1945
Ёйдлин —оломон ƒавидович 1917 - 1941
Ёйдлин —оломон ћихайлович 1916 - 1943
Ёйдлин яков ¬асильевич 1909 - 1945
Ёйдлис ≈хиел ѕейсахович 1920 - 1941
Ёйдлис ћаксим яковлевич 1920 - 1942
Ёйдлис Ќаум яковлевич 1910 - 1943
Ёйдман √ригорий ¬ладимирович ? - 1944
Ёйдман ≈фим √ригорьевич 1913 - 1941
Ёйдман «елик јбрамович 1903 - 1941
Ёйдман ћендель ћиронович 1914 - 1944
Ёйдман ћоисей ≈фимович 1925 - 1944
Ёйдман ћоисей »саакович 1903 - 1942
Ёйдман —емен ? - 1941
Ёйдман —юн€ јронович 1894 - 1944
Ёйдман ’аим јронович 1894 - 1944
Ёйдман Ўмуль јронович 1909 - 1941
Ёйднер ћ. –. ? - 1945
Ёйдус јлександр Ћейбович 1923 - 1942
Ёйдус јлександр яковлевич 1919 - 1943
Ёйдус ƒавид Ћьвович 1925 - 1942
Ёйдус Ћев Ёфроимович 1918 - 1942
Ёйдус ћихаил ћаркович 1895 - 1942
Ёйдус ѕейсах “евелевич 1903 - 1941
Ёйдус –афаил ≈фремович 1916 - 1944
Ёйдус “имофей »зраилович 1922 - 1943
Ёйз јлександр 1911 - 1942
Ёйзелевич ћихаил Ѕорисович 1913 - 1941
Ёйзельман »зраиль ƒавидович 1914 - 1944
Ёйзельман ѕавел »ванович 1915 -1943
Ёйзельман ѕавел ѕетрович ? - 1943
Ёйзельман Ўмиль »осифович 1923 - 1943
Ёйзенберг Ѕерл ћенделеевич 1915 - 1945
Ёйзенберг Ѕорис ƒанилович ? - 1942
Ёйзенберг ¬иктор »осифович 1925 - 1944
Ёйзенберг ¬ладимир ‘илиппович 1908 - 1944
Ёйзенберг Ћев »осифович 1924 - 1943
Ёйзенберг ‘ридрих »оханесович ? - 1944
Ёйзенберг Ёдуард ёрл. 1900 - 1942-1943
Ёйзенберг яков —еменович ? - ?
Ёйзенмессер јлександр »саакович 1927 - 1942
Ёйзенмессер »осиф ƒавидович 1923 - 1942
Ёйзерман  ильмон яковлевич 1905 - 1943
Ёйзерович —емен ћоисеевич 1910 - 1941
Ёйзипс ƒавид »саакович ? - 1944
Ёйзнель »осиф ѕавлович 1922 - 1941
Ёйкелус ‘има яковлевич 1905 - ?
Ёйкель ћарт  онстантинович 1924 - 1945
Ёйкель Ќиколай яковлевич 1920 - ?
Ёйкельман «€ма √ригорьевич 1916 - 1942
Ёйкельман »осиф Ўиевич 1896 - 1944
Ёйклерт јбрам Ћазаревич 1905 - 1944
Ёйленкриг јбрам Ћазаревич 1912 - 1942
Ёйленкриг ¬ольф —амсонович 1892 - 1945
Ёйленкриг ƒавид ћатвеевич 1909 - 1944
Ёйленкриг ≈фим »зраилович 1918 - 1943
Ёйленкриг ћихаил »льич 1922 - 1941
Ёйленкриг Ќаум »зраилевич 1920 - ?
Ёйленкриг яков »саевич 1916 - 1943
Ёйленкрич яков Ћазаревич 1902 - 1944
Ёйлер ¬ениамин «ахарович 1913 - 1944
Ёйлер ћихаил ћихайлович 1923 - 1943
Ёйлин јбрам Ўаевич 1912 - 1942
Ёйльбергберг Ќафталий Ёльевич 1905 - 1943
Ёйман ? - 1943
Ёйман јбрам Ўаевич 1912 - 1941
Ёйман √ригорий ¬ильгельмович 1917 - 1944
Ёйман Ћев »сакович 1910 - 1942
Ёйман Ћейзер Ћьвович 1904 - 1941
Ёйман ћаксим јлександрович ? - 1943
Ёйман –оберт яковлевич 1906 - 1944
Ёйман Ёдуард √уставович 1900 - 1942
Ёйнгорн √енрих јдольфович 1925 - 1943
Ёйнгорн «елек »оспорович ? - 1942
Ёйнгорн Ћев »осифович 1903 - 1944
Ёйнгорн ћаксим √ригорьевич ? - 1942
Ёйнгорн ѕавел —оломонович 1903 - 1943
Ёйнеловас Ћейба »зраилевич 1916 - 1943
Ёйнисман Ѕенцион ћойсеевич 1912 - 1944
Ёйнисман «юз€ »зрайлевич 1918 - 1942
Ёйнисман »з€ »зрайлевич 1920 - 1941
Ёйнисман Ўлем јбрамович 1901 - 1943
Ёйнисман Ўмиль Ќафтулевич 1915 - 1944
Ёйнтоль ¬алентин яковлевич 1918 - 1942
Ёйнштейн јрнольд јлександрович 1898 - 1942
Ёйнштейн ¬ладимир ‘ридрихович 1923 - 1944
Ёйнштейн »ль€ Ћьвович 1925 - 1943
Ёйнштейн –оман яковлевич 1905 - 1943
Ёйнштейн —аул ћоисеевич 1914 - 1942
Ёйпельбойм »осиф Ќаумович 1903 - 1943
Ёйрус Ёмиль —амойлович 1918 - 1944
Ёйсенберг «игмунд ћихайлович 1919 - 1945
Ёйсенберг яков —еменович 1919 - ?
Ёйсман јлександр √ригорьевич 1904 - 1945
Ёйсман јлександр »осифович 1906 -1945
Ёйсман ≈. ». ? - 1944
Ёйсман ћихаил ¬асильевич 1910 - 1942
Ёйсман —ергей ‘едорович ? - 1944
Ёйсман яков јйзикович 1912 - 1944
Ёйсмант ¬иктор ѕрокофьевич 1925 - 1945
Ёйсмант ¬ладимир јндреевич 1911 - 1944
Ёйсмонт јркадий »ванович 1907 - 1941
Ёйсмонт —емен јлександрович 1917 - 1944
Ёйстрайхер Ёдуард –удольфович 1921 - 1942
Ёйстрах јрон ћоисеевич 1913 - 1943
Ёйстрах »з€ »осифович 1906 - 1944
Ёйтинган јлександр »саакович 1917 - 1943
Ёйтингон »саак янкелевич 1913 - ?
Ёйтингон ѕавел ≈фимович 1924 - 1944
Ёйтингон —амуил јбрамович 1904 - 1941
Ёйфельман Ѕорис »сакович 1913 - 1944
Ёйфельман Ўауль јбрамович 1918 - 1942
Ёйфер јбрам »зраилевич 1924 - 1943
Ёйфер јлександр Ўаевич 1924 - 1943
Ёйфер Ѕорис јбрамович 1909 - 1942
Ёйфер »зраиль ћоисеевич ? - 1945
Ёйфер »сак Ѕорисович 1903 - 1942
Ёйфер Ўлема јбрамович 1912 - 1942
Ёйфлер ¬алентин янович 1922 - 1945
Ёйхенвальд јбрам —амуилович ? - 1942
Ёйхенвальд Ћев –ахмилевич 1920 - 1941
Ёйхман јнтон √енрихович 1910 - ?
Ёйхман јрвид ‘ранцевич ? - 1943
Ёйхман √едемин ‘едорович ? - 1942
Ёйхман √ригорий Ћеонтьевич 1917 - 1943
Ёйхман Ћеонид √енрихович 1908 - 1942
Ёйхман Ћюдвих ёлисович 1911 - 1942
Ёйхман ёрко —таниславович 1904 - 1943
Ёйхнер ћихаил ћихайлович 1913 - ?
Ёйцер Ѕорис —рулевич 1927 - ?
Ёйчин јркадий Ћьвович 1918 - 1942
Ёйчин √еоргий яковлевич 1913 - 1941-1942
Ёйчис Ѕорис Ќ. 1910 - 1941
Ёйчис Ѕорис Ќаумович 1917 - 1941
Ёйчис »саак Ќаумович 1902 - 1944
Ёйчис Ћев ћаркович 1905 - 1944
Ёйчис ян Ћазаревич 1907 - 1941
Ёйшин «алман √ерасимович ? - 1944
Ёйшинский √ригорий ћаркович 1904 - 1941
Ёйшинский ≈фим »льич 1910 - ?
Ёйшинский «иновий ¬ладимирович 1921 - 1939
Ёйшинский —амсон Ѕорисович 1907 - 1941
Ёйшинский —емен »льич 1921 - 1943
Ёйшиток —емен јбрамович 1910 - 1943
Ёйшишский яков »льич ? - 1942

 

     Ќј √Ћј¬Ќ”ё —“–јЌ»÷”